Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu https://myagkoye-steklo.pl/ .

 1. Administratorem danych jest VTD Syroizhko Valeriia , Lublin, ul Bursaki 15 20-538.
 2. Dane kontaktowe:
 3. adres e-mail:myagkoyesteklo@gmail.com ;
 4. tel. kom. (+48) 500 109 620
 5. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie https://myagkoye-steklo.pl/ .
 6. Sklep Miękkie szkło stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 7. Sklep Miękkie szkło zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep Miękkie szkło zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Sklep Miękkie szkło zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 9. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu Miękkie szkło lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Miękkie szkło jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep Miękkie szkło
 10. Sklep Miękkie szkło prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep Miękkie szkło". W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Miękkie szkło.
 11. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
 12. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
 13. a) właściwe wykonanie przez Sklep Miękkie szkło zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień);\
 14. b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami);
 15. c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 16. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 17. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 18. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 19. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 20. Na żądanie Użytkownika Sklep Miękkie szkło udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 21. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep Miękkie Szkło .
 22. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem Miękkie szkło podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 23. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.